Over mij

Juiste, eerlijke en volledige informatie. Een advies waarmee u verder komt. Beleid dat staat als een huis. Een luisterend oor. Iemand die denkt in mogelijkheden. Daar kunt u bij mij van op aan. Dat beloof ik! Niet alleen bij de aanpak van funderingsproblemen maar ook over alles wat daarmee samenhangt, zoals bodemdaling.

Een aanpak werkt als er aandacht is voor de volgende zaken:

  • Een bloksgewijze, gelijktijdige en duurzame aanpak.
  • De verschillende belangen, wensen, financiële positie van alle betrokkenen. Wetende dat voor veel huiseigenaren een aanpak erg kostbaar en ingrijpend is.
  • Een integrale ketenaanpak en samenwerking met álle betrokken partijen. Ook door te kijken naar wat er verder in het gebied speelt, wat de invloed is van klimaatveranderingen, welke projecten er in de planning staan in de buitenruimte, of andere belangen de funderingsaanpak in de weg kunnen staan, etc.
  • Alle oplossingsrichtingen in kaart hebben en denken met een flexibele blik. De aanpak lijkt vooral een technisch probleem te zijn. Het is echter vooral het financiële, (psycho)sociale en soms ook het juridische aspect dat zo ingrijpend is. Dat vraagt om veel meer dan alleen een technische oplossing.

Wat mag u van mij verwachten
Open, duidelijk, tijdig en zorgvuldig communiceren is voor mij vanzelfsprekend en wat ik toezeg kom ik na. Ik ben oplossingsgericht, pragmatisch en betrokken. Ook heb ik oog voor alle verschillende belangen en processen.

Door mijn werkervaring en mijn eigen ervaring met funderingsproblemen, ben ik goed op de hoogte van alle aspecten. Ik ben gezegend met een mooi, uitgebreid en bevlogen netwerk. Hierdoor vind ik altijd antwoorden en kan ik makkelijk en snel schakelen in de samenwerking met eigenaren, marktpartijen, corporaties en overheden.

Mijn ervaring met de funderingsaanpak
Sinds 2011 houd ik me bezig met funderingsproblematiek. Begonnen met de aanpak van de funderingsproblemen in mijn eigen blok, onder mijn eigen woning. Ik was toen nog personeelsadviseur. Inmiddels werk ik onder andere als adviseur, procesbegeleider en projectleider aan de aanpak van funderingsproblemen. Niet alleen voor huiseigenaren maar ook voor overheden, corporaties en marktpartijen. Daarnaast zet ik me in om -lokaal en landelijk- aandacht te krijgen voor deze toenemende problematiek. Bijvoorbeeld door opiniestukken, presentaties en artikelen in media en vakbladen. En op verzoek verzorg ik een kortdurende kenniscursus over funderingsproblemen (1,5-2 uur).

Hieronder leest u meer over mijn ervaring met de funderingsaanpak.Januari 2019 – heden

Adviseur, Gemeente Rotterdam

Voor de afdeling Water, Strategie & Ontwikkeling, werk ik met mijn team aan de klimaatthema’s van het Rotterdams Weerwoord. Het thema dat onder mijn verantwoordelijkheid valt is bodemdaling. Huizen die niet op palen staan, de zgn. panden ‘op staal’, worden hierin ook meegenomen.

Juni 2016 – december 2018

Adviseur/projectleider funderingsloket, ingehuurd door Gemeente Rotterdam

Adviseren en voorlichten van huiseigenaren, corporaties, marktpartijen en andere afdelingen over de funderingsaanpak. Bewonerscommunicatie en -participatie. Projectleider wijkgerichte projecten (variërend van 500 tot 1250 woningen per project) en een project gericht op begeleiding bij funderingsherstel. Procesbegeleiding van eigenaren bij bloksgewijze funderingsaanpak. Vormgeven van en deelnemen aan multidisciplinaire teams t.b.v. een integrale funderingsaanpak zoals o.a. rioolvervangingsprojecten, ruiming explosief Claes de Vrieselaan, bodemsanering, Kralingse Veer, horizontale verplaatsing/schuifhuizen, onderzoek aanpak panden op staal. Adviseren over c.q. betrokken bij diverse aan funderingsproblematiek gerelateerde onderwerpen (bodemdaling, bestrijding van de Japanse Duizendknoop, eenduidigheid in bewonerscommunicatie, aanpak van grondwateroverlast na rioolvervanging, Deltaplan Rotterdam, grondwaterproblematiek, etc.). Proactief en stevig positioneren van het funderingsloket binnen de eigen en andere afdelingen. Communicatie (webpagina’s, social media, lokale en landelijke media, etc.). Onderhouden en verder ontwikkelen van een sterk intern, lokaal en landelijk netwerk. Inrichten en uitrollen van de voorlichtingscampagne over funderingsproblemen. Lid klankbordwerkgroep landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Juli 2011 – heden

Zelfstandig adviseur/procesbegeleider aanpak funderingsproblematiek

Adviseur
O.a. verstrekken van advies, voorlichting en informatie en het geven van presentaties en deskundigheidsbevordering over funderingsproblematiek aan huiseigenaren, VVE’s, overheid en marktpartijen. Adviseren van overheid en marktpartijen over bewonerscommunicatie en beleid t.a.v. de funderingsaanpak. Conflicthantering. Contacten onderhouden met en proactief bijdragen leveren aan publicaties in de landelijke media. Opiniemaker. Verbindingen leggen tussen verschillende partijen. Lobbyist voor een integrale en landelijke aanpak van de funderingsproblematiek. Crisiscoördinatie (bijv. rond de ontruiming van de Margrietstraat in 2014, waaronder begeleiding van de bewoners, overleg met verschillende afdelingen van gemeente Rotterdam, woordvoerder in de lokale en landelijke media, etc).

Erkend procesbegeleider

Procesbegeleiding bij de aanpak van funderingsproblemen; funderingsonderzoek, funderingsherstel en financiering. Eerste aanspreekpunt bewoners, aannemers, gemeenten, onderzoeksbureaus, makelaars, advocaten, belangenpartijen, financiers, e.a. Organiseren, voorzitten, verslagleggen en presentaties verzorgen op bewoners- en voorlichtingsavonden. VvE-begeleiding. Oplossingsrichtingen vinden voor alle voorkomende fundering gerelateerde problemen (juridisch, financieel, technisch, (psycho-)sociaal, veiligheid, economisch, etc.). Contactpersoon van de bouwkundige eenheid voor aannemerselectie, programma van eisen, planuitwerking, prijsvorming en planning van het funderingsherstel. Proces- en voortgangsbewaking. Oog en aandacht voor het psychosociale aspect van de problematiek.


2014-2017: Secretaris / lid dagelijks bestuur van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
KCAF zorgt voor het landelijk verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak van preventie van funderingsproblemen. Daarnaast fungeert KCAF als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Samenwerking vindt plaats met onder andere overheden, kennisinstituten, brancheorganisaties, onderwijsinstanties, marktpartijen en wetenschappelijke instellingen. Zie ook de website van KCAF.

2014-2016: Mede-initiatiefnemer en mede-opdrachtgever pilot “Goed Gefundeerd!”
Opdrachtgevers: BIK, KCAF, gemeente Rotterdam en ministerie BZK. Het samen met KCAF opzetten van een pilotvoorstel voor onderzoek naar wijkgerichte aanpak van funderingsproblematiek. Verantwoordelijk voor de bewonerscommunicatie d.m.v. informatieavonden, social media, nieuwsbrieven, huisbezoeken, etc. Overleg met de stuurgroep (bestaande uit de opdrachtgevers) en diverse marktpartijen. Projectadministratie en budget-beheer. Op basis van deze pilot, waaraan ongeveer 1000 woningen deelnamen, is een handboek opgesteld voor andere wijken en gemeenten over wijkgerichte aanpak van funderingsproblemen. Uit deze pilot zijn meerdere Rotterdamse pilots gekomen die allen betrekking hebben op preventie en aanpak van funderingsproblemen. Zie ook de website van de pilot.

2011-2014: Coördinator funderingsaanpak Lisbloemstraat 4-40
Coördinatie/procesbegeleiding aanpak funderingsproblematiek in mijn eigen bouwkundige eenheid, bestaande uit 19 funderingen, 23 huiseigenaren, 32 huishoudens. Communicatie met huiseigenaren om als bouweenheid funderingsonderzoek te verrichten en vervolgens funderingsherstel. Communicatie met derden, zoals onderzoeks- en begeleidingsbureaus, aannemers, juristen, aannemers, SVn, nutsbedrijven, lokale politiek en verantwoordelijke wethouder, etc. Planning en voortgangsbewaking. Veelvuldig contact met het funderingsloket van gemeente Rotterdam over de financiële regeling voor funderingsherstel, knelpunten en de voortgang. Contactpersoon voor de aannemer.