Funderingsonderzoek

Waarom funderingsonderzoek
Er zijn meerdere redenen om funderingsonderzoek uit te voeren. Met name panden gebouwd voor 1970 met een houten paalfundering, lopen risico op funderingsproblemen. Er zijn gemeenten die de locaties met een verhoogd risico op funderingsproblemen in kaart hebben gebracht. Daar is funderingsonderzoek altijd aan te raden. Maar er zijn meer redenen voor onderzoek:

  • Als er sprake is van scheefstand en/of scheurvorming.
  • Om duidelijkheid te krijgen over de staat en het draagvermogen van de fundering. En hoe het met de veiligheid van het pand is gesteld.
  • Bij aantasting van de funderingsproblemen zijn de oorzaken en de verwachte restlevensduur bekend na funderingsonderzoek. Tevens wordt een advies afgegeven over het vervolg.
  • Om bij verkoop van de woning duidelijkheid te hebben over de fundering.
  • Om bij verbouwing zeker te zijn dat de fundering dat aan kan.

Bloksgewijs funderingsonderzoek
Het komt vaak voor dat meerdere panden op dezelfde fundering staan. Als deze panden in hetzelfde jaar zijn gebouwd en hetzelfde stichtingsnummer hebben, dan wordt zo’n blok een bouwkundige eenheid genoemd. Soms zijn er meerdere bouwkundige eenheden ingebalkt in elkaar. Hierdoor kunnen veel panden, of zelfs hele straten, funderingstechnisch een eenheid zijn. Voor een goed funderingsonderzoek is het aan te raden om al deze panden in één keer in het onderzoek te betrekken. En om een erkend onderzoeksbureau te selecteren.


Wat is funderingsonderzoek
Tijdens het funderingsonderzoek komt een onderzoeker in, om en onder de woning. Er worden veel historische en actuele gegevens verzameld. Over het pand, de fundering, eventuele verbouwingen, reeds uitgevoerd (al dan niet gedeeltelijk) funderingsherstel, gegevens uit de omgeving (bijvoorbeeld grondwaterpeil), diverse metingen in en om het pand, scheefstand, scheuren, etc. Onder de woning wordt een inspectieput gegraven om bij de fundering te komen en het hout te inspecteren. Er wordt dan in de paalkop geprikt om te kijken in hoeverre het hout is aangetast. Ook worden er houtmonsters genomen. Door de monsters te onderzoeken wordt o.a. duidelijk wat voor type hout het is en of er een bacterie of schimmel in het hout zit. Bij een bloksgewijs funderingsonderzoek hoeft er niet onder elke woning gegraven te worden.

Conclusie funderingsonderzoek
Alle verzamelde gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. Op basis hiervan kan er een conclusie worden gemaakt over de aanwezigheid van funderingsproblemen, de ernst hiervan en wat de oorzaak is.

In het onderzoeksrapport wordt een handhavingstermijn in jaren genoemd. Dat betekent dat er na zoveel jaar, onder gelijkblijvende omstandigheden, schade valt te verwachten als gevolg van funderingsproblemen. Zo is een handhavingstermijn van 0-5 jaar aanleiding om funderingsherstel voor te bereiden met het hele blok. 5-25 jaar kan aanleiding zijn om te monitoren of de problemen toenemen en hoe snel.