Nederland, het zinkende land

Bodemdaling. Volgens mij kan je er nooit teveel aandacht aan besteden want er ligt een forse opgave. Overheden, marktpartijen en inwoners kunnen niet zonder elkaar om tot een gedegen aanpak te komen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor bodemdaling.

De bodem blijkt nóg sneller te dalen dan gedacht. Zet dat af tegen het inzicht dat ook de zeespiegel sneller stijgt dan aangenomen. En Nederland ligt voor een groot deel ver onder de zeespiegel. Hoe lang is de huidige situatie houdbaar? Moeten we er rekening mee houden bij bouwen op slappe bodem? Wie draagt de kosten van deze opgave? Zijn er innovatieve oplossingsrichtingen?

Dit komt allemaal aan de orde op het Veenomeen 2018, het nationale congres over veenbodemdaling, dat op 22 november 2018 plaatsvindt. “Op het Veenomeen gaat de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied.”

Oorzaken
De oorzaken van bodemdaling zijn divers: inklinking van veen- en kleigronden, gaswinning, zoutwinning, grondwateronttrekking, etc. Dat de klimaatverandering er ook invloed op heeft, lazen we deze zomer uitgebreid in de media.

Gevolgen
De gevolgen zijn immens: schade aan huizen, wegen, leidingen/kabels/riolen, funderingsproblemen, instorting, hoge onderhoudskosten, wateroverlast, natte weilanden voor veeteelt en akkerbouw, etc. De te verwachten kosten bedragen op dit moment zo’n 22 miljard euro tot 2050.

Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.” – prof. Ramon Hanssen (NCG / TU Delft)

Nederland, het zinkende land
We kunnen er met geen mogelijkheid omheen. Nederland zakt.
Voor iedereen die interesse heeft in bodemdaling, raad ik onderstaande documentaires aan, Het Zinkende Land en De Zinkende Stad. Hierin wordt heel helder uitgelegd wat bodemdaling is, wat de oorzaken en gevolgen zijn en of er nog iets aan te doen valt. Onder deze docu’s ook nog enkele interessante links.

Interessante links