Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Martine Coevert Advies geleverde producten en diensten. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerken van persoonsgegevens
In de uitvoering van mijn werkzaamheden verwerk ik persoonsgegevens. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hierover op haar website:

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.”

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Martine Coevert Advies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u mijn website bezoekt, het contactformulier invult, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij heeft verstrekt. De gegevens die worden verwerkt of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij in ieder geval worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Andere niet extra beschermde persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom ik uw gegevens nodig heb
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met mij, dan wil ik u graag goed van dienst zijn. Hiervoor heb ik een aantal persoonsgegevens van u nodig. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat of als u mij hiervoor toestemming heeft gegeven.

Welke regels er gelden bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Ik houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoud ik me het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

De bewaartermijn van persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt/verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dat wenst, dan kunt u mij via deze link een gespecificeerd verzoek sturen.

Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij mij toegang zou verkrijgen tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ik gebruik maak van de diensten van derden, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact met mij op via 06-12306355 of per e-mail via deze link.

Uw privacy-rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn informeren. Dit verzoek kunt u indienen via deze link.

Vragen en/of opmerkingen
Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen via 06-12306355 of per e-mail via deze link.

Versie: 23 juni 2018